Delvis genåbning af Kulturhuset

/// Scrol for English

Kort over Telefonfabrikken:
Grønt V er de lokaler der genåbner
Rødt X er de lokaler, der forbliver lukket til udgangen af 2021

Der er de sidste måneder blevet arbejdet benhårdt med både undersøgelse af skadesomfang, udbedringer og ikke mindst en genhusningsplan, som tilgodeser langt de fleste af kulturhusets brugere.

Det er os en glæde at kunne fortælle jer, at dele af Telefonfabrikken ikke er berørt af hverken vandskaden eller skimmelsvamp og derfor, efter en specialrengøring, vil være klar til brug for en række kulturelle aktører, allerede når COVID-19-nedlukningen afsluttes.

Undersøgelser har vist, at vandskaden ikke var så vidtstrakt som først antaget, hvilket betyder, at 1/3 del af lokalerne trygt kan tages i brug igen. Se hvilke lokaler på tegningen til højre. En stor del af huset er dog berørt af vandskaden, og planen er derfor stadigt, at 2/3 af huset først vil stå klar til brug ved udgangen af 2021.

En større brugergruppe er derfor blevet genhuset andetsteds. Her er der tale om aftenskolerne, seniorklubberne, patientforeninger og Ældresagen. Nævnte er blevet eller bliver genhuset i bl.a. Thorasminde i Bagsværd, på det nye bibliotek i Høje Gladsaxe og på skoler/idrætsfaciliter omkring i kommunen. Gladsaxe Musik- og Billedskole bliver i Kulturhuset frem til de kan genhuses på Grønnemose Skole – sandsynligvis efter sommerferien.

Trods genhusningen af en stor gruppe aktører, vil der fortsat være væsentligt færre m2 at boltre sig på, for den gruppe af brugere, der bliver tilbage på Telefonfabrikken. Det kommer til at betyde, at alle skal være fleksible og se brugen af kulturhusets lokaler på en ny måde. Plejer skal lægges på hylden for en stund.

Huset og lokalerne skal fremadrettet rumme mange forskellige aktiviteter (dans, fællesspisning, brætspil, teater, miljøaktivitet, sang, undervisning, fordrage, koncert mv.). Det kommer bl.a. til at betyde, at Drop Inn i den kommende periode skal bookes på lige vilkår med husets øvrige lokaler. Det betyder at du ikke længere kan bruge Drop Inn som vente-, hygge- og drikke kaffe-sted. og at Fællesrummet såvel som Mødelokalet skal kunne bruge til både bevægelsesaktivitet, kreativitet og tankesport.
For at fortsat at have overblik over bookinger og at bookingerne går til kulturaktører, skal huset fremover bookes via mail til nybooking@gladsaxe.dk. Du kan også kontakte os i kontoret.
De kulturelle foreninger har fortrinsret til at booke lokalerne, dvs. ældreklubber, aftenskoler og andre må afvente ledige tider eller finde lokaler andre steder. Ligesom ejerforeninger, politiske grupper og private aktører kommer i sidste række.

Få svar på de mest stillet spørgsmål gennem vores FAQ – Delvis genåbning eller kontakt kulturhusleder Betina Louise Kimergård beloki@gladsaxe.dk eller pr. TLF 61658454

.

/// English version

Reopening of the Culture House

For the las coupe of month we have been working hard to get the full picture of the damage, fix what was been broken and making a rehousing plan that benefits most of you.

Map of Telefonfabrikken:
Green V are the rooms that reopens,
Red X are the rooms which stay closed until the end of 2021

We are pleased to inform you that 1/3 of Telefonfabrikken is not affected by the water damage or the mold and will therefore, after a special cleaning, be ready for activities when the COVID-19 decommissioning ends.

Studies have shown that the water damage was not as extensive as first assumed, which means, that we can reopen certain parts of the house. tap the link here to see what opens (insert link). However, a large part of the house is affected by the damage and will stay closed until the end of 2021.

A larger group of associations and activities has already been rehoused elsewhere. These are the Aftenskoler, senior clubs, patient associations and Ældre Sagen. The mentioned groups and activities are being rehoused in Thorasminde in Bagsværd, at the new library in Høj Gladsaxe; Bibiotek+ and at schools/sports facilities around the municipality.

Despite the relocation, there will still be significantly fewer m2 for those whom remaining at Telefonfabrikken. This means that everyone must be flexible and accept that we have to use the rooms in new ways. Until everything is back to normal in 2022, Telefonfabrikken will accommodate many different activities (dance, communal dining, board games, theatre, environmental activity, singing, teaching, drawing, painting, concerts, etc.). This means – among other things – that Drop Inn will no longer be open for spontaneous coffee drinking or hanging out before class. If you want to use Drop Inn, you have to book it by email to nybooking@gladsaxe.dk or by contacting the office. Fællesrummet as well as Mødelokalet can be used for movement activity, creativity as well as MindSports.

When booking a room, it will no longer be possible to book online. Instead, anyone is required to send an email request to nybooking@gladsaxe.dk or contacting the office.

The cultural associations and cultural groups are prioritized regarding booking i.e. senior clubs, evening schools as well as political groups and private bookings comes second.

Get answers to the frequently asked questions please check our FAQ or contact the manager Betina Louise Kimergård beloki@gladsaxe.dk or +45 61658454