Senest opdateret 17.08.2020
Scrool for english

FAQ – (gen)åbning

Har antallet af personaler der må opholde sig i et lokale ændret sig?
Ja. Alle lokalerne har fået nye normering i forhold til hvor mange personer der må opholde sig i lokaler. Alle personer skal have 4 m2 at boltre sig på med mindre der er tale om stillesiddende aktivitet , her er det 2m2. Antallet afhænger af lokalet m2 og hvilken form for aktivitets der skal udøves. Antallet er oplyst på Telefonfabrikken.dk/lokaler og på døren ind til alle lokaler.

Vær dog opmærksom på forsamlingslofter på 50 personer, som fra 8.september også gælder i lokalerne her på Telefonfabrikken – både for forenings- og privatarrangementer.

Skal jeg selv rengøre lokalerne efter brug?
Alle lokaler bliver rengjort og kontaktflader desinficeret dagligt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Rengøring derudover påhviler de enkelte brugere. Det betyder, at hver bruger desinficerer alle kontaktflader og brugte remedier før og efter brug af lokalet

Er der desinficeringsmidler i lokalerne?
Der er opstillet sæbeopløsning, papir og skraldespande i alle lokaler. Du skal selv medbringe håndspritsprit (min. 70% alkohol) til oprettelse af god håndhygiejne i forbindelse med din aktivitet.

Må jeg udfører al aktivitet i lokalerne?
Ja, jf. kulturministeriets retningslinjer fra 7. juni er kulturhuset åbnet for alle aktiviteter inkl. idrætsaktiviteter, herunder dans og yoga, dart, billard samt tankesport som f.eks. skak og bridge.
Det er dog op til dig selv at holde dig opdateret på hvilke retningslinjer der gælder for lige præcis din forening og din aktivitet. se
Retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv

Er alle lokaler åbne og kan bookes?
Ja, og frem og med d. 17. august kan omklædningsrummen også benyttes . Der er dog nye normering i forhold til hvor mange personer der må opholde sig i lokaler og det påhviler de enkelte brugere at desinficerer alle kontaktflader både før og efter brug en af lokalet.

Kan jeg lave kaffe, låne kopper eller vaske op i fælleskøkkenet?
Ja, men følgende retningslinjer skal overholdes:

 • Vask al service af umiddelbart efter brug
 • ALT skal igennem opvaskemaskinen. Dette gælder også termokander, kopholdere osv.
  • (selvom det måske først skal vaskes af i hånden (fx gryder og pander).
  • Opvaskemaskinen vasker ved så høj temperatur at evt. virus slås ihjel.
 • I må IKKE lade opvask stå til dagen efter. Heller ikke selvom det kun er to kopper.

Kan jeg købe kaffe i automaten i Drop Inn?
Ja, både kaffeautomaten og Drop Inn er åben, men vi opfordrer til god håndhygiejne i forbindelse med brug.

Booker jeg lokalerne som normalt?
Bookingportalen er igen åben

Virker min nøglebrik stadig?
Nej, du skal kontakte kontoret tlf: 20156508, da alle brikker skal opdateres der. Det er vigtigt, at du ringer på forhånd. så vi undgår kødannelse.

Hvilke forholdsregler har Telefonfabrikken taget for at undgå smittespredning?
Vi holder os hele tiden opdateret med de nyeste retningslinjer fra myndighederne. Vi søger for:

 • Spritstandere ved alle vores 6 indgange.
 • Skiltning om sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt ophold i vores lokaler (antal personer i lokalerne, afstand og hygiejne).
 • Vi skilter og formidler på både dansk og engelsk.
 • Alle lokaler rengøres grundigt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Findes der nogle undtagelser i forhold til overholdelse af Telefonfabrikkens retningslinjer?Ja, men KUN hvis din organisation, foreningen el. kulturskolen via. f.eks. sin brancheorganisation, forbund el. andet har indgået særaftale med Kulturministeriet

English version

Has the number of people allowed in each room changed?
Yes. Each room has had their capacity reevaluated. Each person needs at least 4 m2 unless we’re talking sedentary activity in which case it is 2 m2 per person. The capacity is based on m2 measurement and form of activity in the room.The exact numbers for all room can be found Telefonfabrikken.dk/lokaler and at the entryway for each room.

Be aware of the rules for not assembling over 50 people. From September 8th this also apply here at Telefonfabrikken – this includes both association activity and private events.

Should I clean the rooms after use?
Each room and all contact surfaces will be cleaned and disinfected daily according to the Health Authorities guidelines. Further cleaning is the responsibility of the users. Therefor each user must disinfect all contact surfaces and artifacts used before and after use.

Will there be disinfectants in the rooms?
There is soap solution, paper and trashcans in the room.
You, yourself are expected to bring an alcohol-based hand rub (min. 70% alcohol)

Am I allowed to perform whichever activity I want in the rooms?
Yes, according to the Ministry of Culture’s guidelines, the culture house is now also open for activities and exercise such as dancing, yoga, darts and billiards and mental exercise sports; such as chess and/or bridge. Updates kan be found Retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv

Are all rooms open and available for booking?
Yes, and from August 17th it’s also possible to use the changing rooms. Remember that there are new norms in relation to room capacity, and that the user is responsible for disinfecting all contact surfaces and artifacts after use.

Is it possible to make coffee, use the cups or do the dishes in the kitchen?
yes, but you must follow the guidelines listed below

 • Wash all dishes immediately after use
 • EVERYTHING must go in the dishwasher. This also applies to thermoses, cup holders, etc. even though it has been washed by hand first. Like for example pots and pans. The dishwasher washes at such a high temperature that any virus is killed.-
 • It is not allowed to leave dishes overnight. Not even if it’s only a couple of coffee cups.

Can I buy coffee from the coffee machine in Drop Inn?
Yes, both the coffee machine and Drop Inn open, but we call for good hygiene while using the machine.

Does the booking work the same way as always?
‘Bookingportale’ is now open again.

Is my electronic access key still working?
No, you will have to contact the office at tel. 20156508, since all access keys must be updated. It is important that you call in advance.

Which precautions has been made a Telefonfabrikken in ordre to prevent the spread of infection?
We are continuously following the most recent guidelines from the authorities. We make sure that:

 • Hand sanitation stations are established at all 6 entries.
 • Information posters on healthy and safe use of our rooms (capacity, distancing and hygiene) are placed where seen necessary.
 • Communication is available in both Danish and English.
 • All rooms are cleaned thoroughly and in accordance to health authority guidelines.

Are there any exceptions in relation to compliance with the guidelines of Telefonfabrikken?
ONLY if your organization, association Culture School have made a special agreement, with the ministry of culture, through their branch association, union etc..