OBS siden er opdateret 14. januar 2021

Vær opmærksom på at al idræts- og foreningsaktivitet er lukket frem til og med 7. februar 2021. Nedenstående FAQ gælder således fra når huset igen åbner efter lockdown 8. februar 2021, og kun i de lokaler, der ikke er midlertidig lukket pga. vandskade.

Scroll for English/

SKAL MAN HAVE MUNDBIND PÅ?

Fra torsdag 29. oktober er det et myndighedskrav, at alle over 12 år benytter mundbind eller visir i kultur- og idrætsfaciliteter. Det betyder, at du skal have bundbind på, når du færdes i Telefonfabrikken. Mundbindet må fjernes når du når din lokation/lokale og din aktivitet begynder.

FINDES DER UNDTAGELSER I FORHOLD TIL REGLEN OM MUNDBIND?

Ja, hvis du har en anerkendelsesværdig årsag til ikke at bære mundbind f.eks. vejrtrækningsbesvær, er du som på alle andre offentlige steder, selvfølgelig også fritaget for mundbind og/eller visir på Telefonfabrikken. Find undtagelser på Sundhedsstyrelsen hjemmeside

GÆLDER FORSAMLINGSLOFTET I LOKALERNE PÅ TELEFONFABRIKKEN?

Ja, fra 26. oktober til og med 28. februar må man max være 10 personer, i lokalerne her på Telefonfabrikken – dette gælder både for forenings- og privatarrangementer.

FINDES DER UNDTAGELSER I FORHOLD TIL FORSAMLINGSLOFTET?

Ja, men kun hvis:

 • der er tale om idræts- og foreningsaktiviteter for børn under 21 år. Forsamlingsforbuddet gælder ikke her og det muligt at samle op til 50 person inkl. evt. ansvarlig person over 21 i Telefonfabrikkens lokaler.
 • der tale om stillesiddende aktivitet, som f.eks. koncert, teater eller foredrag, hvor folk sidder på faste pladser på stolerækker med ansigtet i samme retning. Her gælder ’Retningslinjer for kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum’ og normering i forhold til hvor mange personer der må opholde sig, afhænger af lokalets størrelse.

SKAL JEG SELV RENGØRE LOKALERNE EFTER BRUG?

Alle lokaler bliver rengjort og kontaktflader desinficeret dagligt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Rengøring derudover påhviler de enkelte brugere. Det betyder, at hver bruger desinficerer alle kontaktflader og brugte remedier før og efter brug af lokalet.

ER DER DESINFICERINGSMIDLER I LOKALERNE?

Der er opstillet sæbeopløsning, papir og skraldespande i alle lokaler. Du skal selv medbringe håndspritsprit (min. 70% alkohol) til oprettelse af god håndhygiejne i forbindelse med din aktivitet

MÅ JEG UDFØRE AL AKTIVITET I LOKALERNE?

Ja, jf. kulturministeriets retningslinjer fra 7. juni er kulturhuset åbnet for alle aktiviteter inkl. idrætsaktiviteter, herunder dans og yoga, dart, billard samt tankesport som f.eks. skak og bridge. Det er dog op til dig selv at holde dig opdateret på, hvilke retningslinjer der gælder for lige præcis din forening og din aktivitet. Se:
INDENDØRS IDRÆTS- OG FORENINGSLIV SAMT IDRÆTS- OG FRITIDSFACILITETER Hent retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsaktiviteter (pdf)
Retningslinjerne bliver løbende opdateret i henhold til udmeldingen om nye coronatiltag

ER ALLE LOKALER ÅBNE OG KAN BOOKES?

Ja, der er dog nye normering i forhold til hvor mange personer, der må opholde sig i lokalerne og det påhviler de enkelte brugere at desinficerer alle kontaktflader både før og efter brug en af lokalet.

OBS: pga. vandskade er flere af vores lokaler dog lukket

ER OMKLÆDNINGSRUMMENE ÅBNE

Ja, men jf. retningslinjerne og 4 m2 pr. person kan man opholde sig færre i dem. Se de præcise tal på hver enkelt dør.

KAN JEG LAVE KAFFE, LÅNE KOPPER ELLER VASKE OP I FÆLLESKØKKENET?

Ja, men følgende retningslinjer skal overholdes:

 • Vask al service af umiddelbart efter brug
 • ALT skal igennem opvaskemaskinen. Dette gælder også termokander, kopholdere osv (selvom det måske først skal vaskes af i hånden (fx gryder og pander). OPVASKEMASKINEN VASKER VED SÅ HØJ TEMPERATUR AT EVT. VIRUS SLÅS IHJEL.
 • I må IKKE lade opvask stå til dagen efter. Heller ikke selvom det kun er to kopper.

OBS: pga. vandskade er flere af vores lokaler dog lukket inkl. køkkenet

ER DROP INN ÅBEN?

Ja, Drop Inn er åbne med plads til 31 personer jf. retningslinjerne og 4 m2 pr. person. Dog gælder forsamlingsforbuddet på max. 10 også her og man må således ikke sidde i grupper af mere end ti.

KAN JEG KØBE KAFFE I AUTOMATEN I DROP INN?

Ja, både kaffeautomaten og Drop Inn er åben, men vi opfordrer til god håndhygiejne i forbindelse med brug. Og husk at sæt din kop i opvaskemaskinen og vaske din plads af efter dig

HVILKE FORHOLDSREGLER HAR TELEFONFABRIKKEN TAGET FOR AT UNDGÅ SMITTESPREDNING?

Vi holder os hele tiden opdateret med de nyeste retningslinjer fra myndighederne. Vi søger for:

 • Spritstandere ved alle vores 6 indgange.
 • Skiltning om sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt ophold i vores lokaler (antal personer i lokalerne, afstand og hygiejne).
 • Opsætning af sæbeopløsning, papir og skraldespande i alle lokaler
 • Vi skilter og formidler på både dansk og engelsk.
 • Alle lokaler rengøres grundigt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

FINDES DER NOGLE UNDTAGELSER I FORHOLD TIL OVERHOLDELSE AF TELEFONFABRIKKENS RETNINGSLINJER?

Ja, men KUN hvis din organisation, foreningen el. kulturskolen via. f.eks. sin brancheorganisation, forbund el. andet har indgået særaftale med Kulturministeriet.

Læs mere om de generelle retningslinjer i forhold til COVID-19 og Telefonfabrikken ved at følget linket til COVID-19 & Telefonfabrikken

English version/

DO YOU NEED TO WEAR A FACE MASK?

Yes. From Thursday October 29 it is a requirement that everybody older than 12 years wears a face mask in public places – this includes Telefonfabrikken. Masks can be removed, when you reach your destination /room and your activity begins.

ARE THERE EXCEPTIONS TO THE RULE ON WEARING FACE MASKS?

Yes, if you have a recognizable reason for not wearing a face mask e.g. difficulty breathing, you are, as in all public places, exempt. Exceptions can be found on the National Board of Healths homepage.

DOES THE ASSEMBLY LIMITS OF MAXIMUM 10 PEOPLE APPLY HERE?

Yes, as of October 26. until February 28 the limit for assembly has decreased from 50 to 10 people – this applies to both association and private events at Telefonfabrikken.

DOES THE ASSEMBLY LIMITS OF MAXIMUM 10 PEOPLE APPLY ALL?

Exceptions to the assembly limits are:

 1. Sports and association activities for children under the age of 21. The assembly ban does not apply here and it is possible to gather up to 50 people incl. A teacher/coach over 21 is accepted.
 2. Activity, such as concert, theater or lecture where people sit in fixed seats on rows facing the same direction. In these cases, the ‘Guidelines for cultural productions and cultural events with seated audiences’ applies.

SHOULD I CLEAN THE ROOMS AFTER USE?

Each room and all contact surfaces will be cleaned and disinfected daily according to the Health Authorities guidelines. Further cleaning is the responsibility of the users. Therefor each user must disinfect all contact surfaces and artifacts used before and after use.

WILL THERE BE DISINFECTANTS IN THE ROOMS?

All rooms contain soap solution, paper and trashcans for free use. You, yourself are expected to bring an alcohol-based hand rub (min. 70% alcohol)

AM I ALLOWED TO PERFORM WHICHEVER ACTIVITY I WANT IN THE ROOMS?

Yes, according to the Ministry of Culture’s guidelines from Juni 7., the culture house is open for all activities and exercise such as dancing, yoga, darts and billiards and mental exercise sports; such as chess and/or bridge.
It is expected that you all, regardless of activity, are aware and have read of the individual guidelines that the Ministry of Culture expect you to follow. Read the guidelines by following the links below (Only in Danish)

INDOOR SPORTS AND ASSOCIATION LIFE AND SPORTS AND LEISURE FACILITIES Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsaktiviteter (pdf)
The guidelines will be updated continuously in accordance with the announcements

ARE ALL ROOMS OPEN FOR BOOKING?

yes, however, there are new standards in relation to how many people are allowed in each room. AND it is up to you to disinfect all contact surfaces both before and after use.

In order to prevent the virus for spreading, the changing rooms are temporarily closed.

NOTE: Due to water damage, several of our rooms are closed

ARE THE CHANGING ROOMS OPEN

Yes, according to the guidelines (4 m2 per. Person) the capacity has changes. See posters outside each changing room

IS IT POSSIBLE TO MAKE COFFEE, USE THE CUPS OR DO THE DISHES IN THE KITCHEN?

Yes, but you must follow the guidelines listed below:

 • Wash all dishes immediately after use
 • EVERYTHING must go in the dishwasher. This also applies to thermoses, cup holders, etc. even though it has been washed by hand first. Like for example pots and pans. The dishwasher washes at such a high temperature that any virus is killed.-
 • It is not allowed to leave dishes overnight. Not even if it is only a couple of coffee cups.

NOTE: Due to water damage, several of our rooms are closed

IS DROP IN OPEN?

Yes, Drop Inn is open and have capacity for 31 people according to the guidelines (4 m2 per. Person) However, the assembly ban also applies in Drop Inn and it’s therefor not allowed to sit in groups larger than 10 people.

CAN I BUY COFFEE FROM THE COFFEE MACHINE IN DROP INN?

Yes, both the coffee machine and Drop Inn open, but we call for good hygiene while using the machine.

WHICH PRECAUTIONS HAS BEEN MADE AT TELEFONFABRIKKEN IN ORDRE TO PREVENT THE SPREAD OF INFECTION?

We are continuously following the most recent guidelines from the authorities. We make sure that:

 • Hand sanitation stations are established at all 6 entries.
 • Information posters on healthy and safe use of our rooms (capacity, distancing and hygiene) are placed where seen necessary.
 • Communication is available in both Danish and English.
 • All rooms are cleaned thoroughly and in accordance to health authority guidelines.

ARE THERE ANY EXCEPTIONS IN RELATION TO COMPLIANCE WITH THE GUIDELINES OF TELEFONFABRIKKEN?

ONLY if your organization, association Culture School have made a special agreement, with the Ministry of Culture, through their branch association, union etc.

To learn more about til guidelines concerning COVID-19 and Telefonfabrikken follow the link to COVID-19 & Telefonfabrikken