OBS siden er opdateret 13.08 2021

Nedenstående FAQ gælder fra 14.august 2021 og kun i de lokaler, der ikke er midlertidig lukket pga. vandskade.

Scroll for English/

GÆLDER FORSAMLINGSLOFTET I LOKALERNE PÅ TELEFONFABRIKKEN?

Fra 14. august ophæves afstands- og arealkravet og kulturhusets lokaler er derfor tilbage til sin normale kapacitet.

SKAL JEG SELV RENGØRE LOKALERNE EFTER BRUG?

Alle lokaler bliver rengjort og kontaktflader desinficeret dagligt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Rengøring derudover påhviler de enkelte brugere. Det betyder, at hver bruger desinficerer alle kontaktflader og brugte remedier før og efter brug af lokalet. Husk grundig udluftning – stop evt. 5. min. før tid.

ER DER DESINFICERINGSMIDLER I LOKALERNE?

Der er opstillet sæbeopløsning, papir og skraldespande i alle lokaler. Du skal selv medbringe håndspritsprit (min. 70% alkohol) til oprettelse af god håndhygiejne i forbindelse med din aktivitet.

ER ALLE LOKALER ÅBNE OG KAN BOOKES?

Ja, men det påhviler stadig de enkelte brugere at lufte grundigt ud og desinficerer alle kontaktflader både før og efter brug af lokalet.

OBS: pga. vandskade er flere af vores lokaler dog lukket. Se hvilke lokaler der er tale om i opslaget ‘Delvis genåbning af kulturhuset’

ER OMKLÆDNINGSRUMMENE ÅBNE

Ja

KAN JEG LAVE KAFFE, LÅNE KOPPER ELLER VASKE OP I FÆLLESKØKKENET?

Ja, men følgende retningslinjer skal overholdes:

 • Vask al service af umiddelbart efter brug
 • ALT skal igennem opvaskemaskinen. Dette gælder også termokander, kopholdere osv (selvom det måske først skal vaskes af i hånden (fx gryder og pander). OPVASKEMASKINEN VASKER VED SÅ HØJ TEMPERATUR AT EVT. VIRUS SLÅS IHJEL.
 • I må IKKE lade opvask stå til dagen efter. Heller ikke selvom det kun er to kopper.

ER DROP INN ÅBEN?

Nej. Pga. vandskaden er Drop Inn midlertidig inddraget til undervisningslokale på lige fod med f.eks Fællesrummet. Det er således ikke muligt at opholde sig i Drop Inn, medmindre man har en booking.

KAN JEG KØBE KAFFE I AUTOMATEN I DROP INN?

KUN hvis lokalet ikke benyttes af andre. Du kan ikke længere frit gå ind og hente kaffe, da lokalet nu kan være booket til anden side. KUN hvis lokalet er ledigt/tomt kan du benytte kaffeautomaten. Vi opfordrer til god håndhygiejne i forbindelse med brug. Og husk at sætte din kop i opvaskemaskinen og sprit af efter dig.

HVILKE FORHOLDSREGLER HAR TELEFONFABRIKKEN TAGET FOR AT UNDGÅ SMITTESPREDNING?

Vi holder os hele tiden opdateret med de nyeste retningslinjer fra myndighederne. Vi sørger for:

 • Spritstandere ved alle vores indgange.
 • Skiltning om sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt ophold i kulturhuset
 • Opsætning af sæbeopløsning, papir og skraldespande i alle lokaler
 • Vi skilter og formidler på både dansk og engelsk.
 • Alle lokaler rengøres grundigt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

FINDES DER NOGLE UNDTAGELSER I FORHOLD TIL OVERHOLDELSE AF TELEFONFABRIKKENS RETNINGSLINJER?

KUN hvis din organisation, foreningen el. kulturskolen via. f.eks. sin brancheorganisation, forbund el. andet har indgået særaftale med Kulturministeriet.

Læs mere om de generelle retningslinjer i forhold til COVID-19 og Telefonfabrikken ved at følget linket til COVID-19 & Telefonfabrikken

English version/

DOES THE ASSEMBLY LIMITS APPLY AT TELEFONFABRIKKEN?

From 14 August, the assembly limits and area requirement will disappear and all rooms will return to their normal capacity.

SHOULD I CLEAN THE ROOMS AFTER USE?

Each room and all contact surfaces will be cleaned and disinfected daily according to the Health Authorities guidelines. Further venting and cleaning is the responsibility of the users. Therefor each user must disinfect all contact surfaces and artifacts used before and after use. Feel free to stop your activity 5 minutes early to ensure thorough ventilation of the room.

WILL THERE BE DISINFECTANTS IN THE ROOMS?

All rooms contain soap solution, paper and trashcans for free use. You, yourself are expected to bring an alcohol-based hand rub (min. 70% alcohol)

ARE ALL ROOMS OPEN FOR BOOKING?

yes, however, there are new standards in relation to how many people are allowed in each room. AND it is up to you to disinfect all contact surfaces both before and after use.

NOTE: Due to water damage, several of our rooms are closed. See which room by following the link ‘Reopening of the Culture House’

ARE THE CHANGING ROOMS OPEN

Yes

IS IT POSSIBLE TO MAKE COFFEE, USE THE CUPS OR DO THE DISHES IN THE KITCHEN?

Yes, but you must follow the guidelines listed below:

 • Wash all dishes immediately after use
 • EVERYTHING must go in the dishwasher. This also applies to thermoses, cup holders, etc. even though it has been washed by hand first. Like for example pots and pans. The dishwasher washes at such a high temperature that any virus is killed.-
 • It is not allowed to leave dishes overnight. Not even if it is only a couple of coffee cups.

IS DROP IN OPEN?

Yes, but due to the water damage Drop Inn has temporarily been transformed into ‘normal’ classroom such as ‘Fællesrummet’. From now on it is only possibly to stay in Drop Inn if it is not book by anyone else.

CAN I BUY COFFEE FROM THE COFFEE MACHINE IN DROP INN?

Only if the room is free. If someone else is using the room it is no l possible to get coffee – please respect this. If the room is free you can help yourself. We call for good hygiene while using the machine.

WHICH PRECAUTIONS HAS BEEN MADE AT TELEFONFABRIKKEN IN ORDRE TO PREVENT THE SPREAD OF INFECTION?

We are continuously following the most recent guidelines from the authorities. We make sure that:

 • Hand sanitation stations are established at all 6 entries.
 • Information posters on healthy and safe use of our rooms
 • Communication is available in both Danish and English.
 • All rooms are cleaned thoroughly and in accordance to health authority guidelines.

ARE THERE ANY EXCEPTIONS IN RELATION TO COMPLIANCE WITH THE GUIDELINES OF TELEFONFABRIKKEN?

ONLY if your organization, association Culture School have made a special agreement, with the Ministry of Culture, through their branch association, union etc.

To learn more about til guidelines concerning COVID-19 and Telefonfabrikken follow the link to COVID-19 & Telefonfabrikken