OBS siden er opdateret 05.04 2021

Nedenstående FAQ gælder fra når huset igen åbner efter 6. maj 2021 og kun i de lokaler, der ikke er midlertidig lukket pga. vandskade.
Vær opmærksom på at al indendørs idræts- og foreningsaktivitet er lukket frem til og med 21. maj 2021.

Scroll for English/

SKAL MAN HAVE MUNDBIND PÅ?

Fra torsdag 29. oktober er det et myndighedskrav, at alle over 12 år benytter mundbind eller visir i kultur- og idrætsfaciliteter. Det betyder, at du fremadrettet skal have bundbind på, når du færdes i Telefonfabrikken. Mundbindet må fjernes, når du når din lokation/dit lokale og din aktivitet begynder.

FINDES DER UNDTAGELSER I FORHOLD TIL REGLEN OM MUNDBIND?

Ja, hvis du har en anerkendelsesværdig årsag til ikke at bære mundbind f.eks. vejrtrækningsbesvær er du, som på alle andre offentlige steder, selvfølgelig også fritaget for mundbind og/eller visir på Telefonfabrikken. Find undtagelser på Sundhedsstyrelsen hjemmeside

GÆLDER FORSAMLINGSLOFTET I LOKALERNE PÅ TELEFONFABRIKKEN?

Ja, må man max være 5 personer, i lokalerne her på Telefonfabrikken – dette gælder både for forenings- og privatarrangementer.

FINDES DER UNDTAGELSER I FORHOLD TIL FORSAMLINGSLOFTET?

Ja, men kun hvis:

 • der er tale om idræts- og foreningsaktiviteter der foregår udendørs f.eks. ved plænen på bagsiden af kulturhuset. Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder ikke her, og det muligt at samle op til 50 person.

SKAL JEG SELV RENGØRE LOKALERNE EFTER BRUG?

Alle lokaler bliver rengjort og kontaktflader desinficeret dagligt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Rengøring derudover påhviler de enkelte brugere. Det betyder, at hver bruger desinficerer alle kontaktflader og brugte remedier før og efter brug af lokalet.

ER DER DESINFICERINGSMIDLER I LOKALERNE?

Der er opstillet sæbeopløsning, papir og skraldespande i alle lokaler. Du skal selv medbringe håndspritsprit (min. 70% alkohol) til oprettelse af god håndhygiejne i forbindelse med din aktivitet.

MÅ JEG UDFØRE AL AKTIVITET I LOKALERNE?

Ja, jf. kulturministeriets retningslinjer er kulturhuset pr. 21 maj åbnet for alle aktiviteter inkl. idrætsaktiviteter, herunder dans og yoga, dart, billard samt tankesport som f.eks. skak og bridge. Det er dog op til dig selv at holde dig opdateret på, hvilke retningslinjer der gælder for lige præcis din forening og din aktivitet. Se:
INDENDØRS IDRÆTS- OG FORENINGSLIV SAMT IDRÆTS- OG FRITIDSFACILITETER Hent retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsaktiviteter (pdf)
Retningslinjerne bliver løbende opdateret i henhold til udmeldingen om nye coronatiltag.

ER ALLE LOKALER ÅBNE OG KAN BOOKES?

Ja, der er dog arealkrav i forhold til hvor mange personer, der må opholde sig i lokalerne og det påhviler de enkelte brugere at lufte grundigt ud og desinficerer alle kontaktflader både før og efter brug en af lokalet.

OBS: pga. vandskade er flere af vores lokaler dog lukket. Se hvilke lokaler der er tale om i opslaget ‘Delvis genåbning af kulturhuset’

ER OMKLÆDNINGSRUMMENE ÅBNE

Ja, men jf. retningslinjerne og 2 m2 pr. person kan man opholde sig færre personer i dem af gangen. Se de præcise tal på hver enkelt dør.

KAN JEG LAVE KAFFE, LÅNE KOPPER ELLER VASKE OP I FÆLLESKØKKENET?

Ja, men følgende retningslinjer skal overholdes:

 • Vask al service af umiddelbart efter brug
 • ALT skal igennem opvaskemaskinen. Dette gælder også termokander, kopholdere osv (selvom det måske først skal vaskes af i hånden (fx gryder og pander). OPVASKEMASKINEN VASKER VED SÅ HØJ TEMPERATUR AT EVT. VIRUS SLÅS IHJEL.
 • I må IKKE lade opvask stå til dagen efter. Heller ikke selvom det kun er to kopper.

ER DROP INN ÅBEN?

Ja, men grundet vandskaden er Drop Inn midlertidig inddraget til undervisningslokale på lige fod med f.eks Fællesrummet. Det er således kun muligt at opholde sig i Drop Inn, hvis det ikke er booket af andre.

KAN JEG KØBE KAFFE I AUTOMATEN I DROP INN?

Kun hvis lokalet ikke benyttes af andet. Du kan ikke længere fri gå ind og hente kaffe, da lokalet nu kan være booket til anden side. KUN hvis lokalet er ledigt/tomt kan du benytte kaffeautomaten. Vi opfordrer til god håndhygiejne i forbindelse med brug. Og husk at sæt din kop i opvaskemaskinen og sprit af efter dig.

HVILKE FORHOLDSREGLER HAR TELEFONFABRIKKEN TAGET FOR AT UNDGÅ SMITTESPREDNING?

Vi holder os hele tiden opdateret med de nyeste retningslinjer fra myndighederne. Vi søger for:

 • Spritstandere ved alle vores indgange.
 • Skiltning om sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt ophold i vores lokaler (antal personer i lokalerne, afstand og hygiejne).
 • Opsætning af sæbeopløsning, papir og skraldespande i alle lokaler
 • Vi skilter og formidler på både dansk og engelsk.
 • Alle lokaler rengøres grundigt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

FINDES DER NOGLE UNDTAGELSER I FORHOLD TIL OVERHOLDELSE AF TELEFONFABRIKKENS RETNINGSLINJER?

Ja, men KUN hvis din organisation, foreningen el. kulturskolen via. f.eks. sin brancheorganisation, forbund el. andet har indgået særaftale med Kulturministeriet.

Læs mere om de generelle retningslinjer i forhold til COVID-19 og Telefonfabrikken ved at følget linket til COVID-19 & Telefonfabrikken

English version/

DO YOU NEED TO WEAR A FACE MASK?

Yes. From Thursday October 29 it is a requirement that everyone over the age of 12 years wears a face mask in public places – this includes Telefonfabrikken. Masks can be removed, when you reach your destination and your activity begins.

ARE THERE EXCEPTIONS TO THE RULE ON WEARING FACE MASKS?

Yes, if you have a recognizable reason for not wearing a face mask e.g. difficulty breathing, you are, as in all public places, exempt. Exceptions can be found on the National Board of Healths homepage.

DOES THE ASSEMBLY LIMITS APPLY AT TELEFONFABRIKKEN?

Yes, the limit for assembly is 5 people – this applies to both association and private events at Telefonfabrikken.

DOES THE ASSEMBLY LIMITS APPLY ALL?

Yes, but only for sports and association activities witch is held outside. Outside the limit for assembly is 50 people.

SHOULD I CLEAN THE ROOMS AFTER USE?

Each room and all contact surfaces will be cleaned and disinfected daily according to the Health Authorities guidelines. Further venting and cleaning is the responsibility of the users. Therefor each user must disinfect all contact surfaces and artifacts used before and after use.

WILL THERE BE DISINFECTANTS IN THE ROOMS?

All rooms contain soap solution, paper and trashcans for free use. You, yourself are expected to bring an alcohol-based hand rub (min. 70% alcohol)

AM I ALLOWED TO PERFORM WHICHEVER ACTIVITY I WANT IN THE ROOMS?

Yes, according to the Ministry of Culture’s guidelines Telefonfabrikken is open for all activities and exercise such as dancing, yoga, darts and billiards and mental exercise sports; such as chess and/or bridge.
It is expected that you all, regardless of activity have read the individual guidelines that the Ministry of Culture expect you to follow. Read the guidelines by following the links below (Only in Danish)

INDOOR SPORTS AND ASSOCIATION LIFE AND SPORTS AND LEISURE FACILITIES Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsaktiviteter (pdf)
The guidelines will be updated continuously.

ARE ALL ROOMS OPEN FOR BOOKING?

yes, however, there are new standards in relation to how many people are allowed in each room. AND it is up to you to disinfect all contact surfaces both before and after use.

NOTE: Due to water damage, several of our rooms are closed. See which room by following the link ‘Reopening of the Culture House’

ARE THE CHANGING ROOMS OPEN

Yes, according to the guidelines (2 m2 pr. Person).

IS IT POSSIBLE TO MAKE COFFEE, USE THE CUPS OR DO THE DISHES IN THE KITCHEN?

Yes, but you must follow the guidelines listed below:

 • Wash all dishes immediately after use
 • EVERYTHING must go in the dishwasher. This also applies to thermoses, cup holders, etc. even though it has been washed by hand first. Like for example pots and pans. The dishwasher washes at such a high temperature that any virus is killed.-
 • It is not allowed to leave dishes overnight. Not even if it is only a couple of coffee cups.

IS DROP IN OPEN?

Yes, but due to the water damage Drop Inn has temporarily been transformed into ‘normal’ classroom such as ‘Fællesrummet’. From now on it is only possibly to stay in Drop Inn if it is not book by anyone else.

CAN I BUY COFFEE FROM THE COFFEE MACHINE IN DROP INN?

Only if the room is Free. If someone else is using the room it is no l possible to get coffee – please respect this. If the room is free you can help yourself. We call for good hygiene while using the machine.

WHICH PRECAUTIONS HAS BEEN MADE AT TELEFONFABRIKKEN IN ORDRE TO PREVENT THE SPREAD OF INFECTION?

We are continuously following the most recent guidelines from the authorities. We make sure that:

 • Hand sanitation stations are established at all 6 entries.
 • Information posters on healthy and safe use of our rooms (capacity, distancing and hygiene) are placed where seen necessary.
 • Communication is available in both Danish and English.
 • All rooms are cleaned thoroughly and in accordance to health authority guidelines.

ARE THERE ANY EXCEPTIONS IN RELATION TO COMPLIANCE WITH THE GUIDELINES OF TELEFONFABRIKKEN?

ONLY if your organization, association Culture School have made a special agreement, with the Ministry of Culture, through their branch association, union etc.

To learn more about til guidelines concerning COVID-19 and Telefonfabrikken follow the link to COVID-19 & Telefonfabrikken