Husorden

GENERELLE RETNINGSLINJER VED LÅN AF LOKALER

Ved udlån kan man kun benytte de lokaler, der er anført i tilladelsen fra Børne- og Kulturforvaltningen, og de anførte klokkeslæt skal overholdes.

Ændringer i tekniske installationer på alt udstyr og i alle lokaler må ikke foretages, med mindre tilladelse er givet

Ansvaret for overholdelse af lovgivningen med hensyn til udskænkningsregler, alkoholbevilling, indeholdelse og afregning af eventuel A- skat og moms påhviler låneren. Såfremt disse retningslinjer ikke overholdes, kan det medføre, at adgangen til brug af lokaler bortfalder. Endvidere forbeholder kommunen sig ret til krav om erstatning ved evt. beskadigelse o. lign.

I ganske særlige tilfælde kan bookingen tilbagekaldes. Det gælder f.eks. ved valg eller andre lejligheder, hvor kommunen selv skal bruge lokalet.

Husk desuden at melde afbud i god tid til nybooking@gladsaxe.dk hvis lokalet ikke anvendes alligevel, så andre kan få nytte af lokalet.

Særlig opstilling og afrydning af borde og stole m.m. påhviler låneren. Låner har ansvaret for at lokalet med inventar, materiel mm. afleveres i samme opstilling, som de er modtaget. Plan for opstilling af borde og stole findes i hvert lokale.

Det er ikke tilladt at fortage fysiske ændringer i lokalerne uden tilladelse fra ledelsen.

BRUG AF KØKKEN, DAGRENOVATION MM.

Ryd (og vask) venligst op efter dig selv. Dagrenovation skal smides i containerne ved køkkenvinduerne – Husk kildesortering (bio, glas, hård plast, papir mv.). Opvaskemaskinen er miljøvenlig og genbruger vandet, derfor skal service skylles godt inden det sættes ind.

HUSK at køkkenet kan ikke bookes, men stilles til rådighed for alle husets brugere. Der forefindes service til 80 personer. Kontaktes kontoret kan der suppleres op til 150. Meld venligst ud i god tid.

TELEFONFABRIKKEN HJEMMESIDE OG KALENDEROPLYSNINGER

Huset har sin egen hjemmeside på adressen: www.telefonfabrikken.dk. Når man som fast forening i Telefonfabrikken har fået tildelt lokaler til et arrangement er det i alles interesse at foreningens aktiviteter lægges ud på hjemmesidens kalender (Kulturnaut). Kontakt kontoret. hvis du har brug for hjælp.

RENGØRING

Alle opfordres til at medvirke til at huset fremtræder pænt og til glæde for alle brugere. Hjælp med at sætte i opvaskemaskinen, tøm den, fej gulvet og sæt ting på plads efter brug. Huset rengøres fra mandag til fredag i dagtimerne samt natten ml. lørdag og søndag.

BRANDSIKKERHED & FLUGTVEJE

Flugtveje må ikke blokeres eller indeholde noget der øger brandbelastningen eller risikoen i tilfælde af brand. Døre må ikke fastholdes af kiler. Der hænger brandinstrukser i alle lokaler.

OPHÆNGNING AF BILLEDER OG PLAKATER MM.

Der må ikke uden særlig tilladelse ophænges eller klistres billeder, plakater el. lignende i Telefonfabrikken. Opslag og lign. henvises til de store opslagstavler ved hovedindgangen. Uvedkommende og kommercielle opslag vil blive fjernet.

NØGLERBRIK OG ALARM

Udlevering af nøglebrik sker via. henvendelsen til kontoret. Er der tale om en enkelt booking gives en låne-brik, der skal tilbageleveres efter brug og er der tale om faste bookinger oprettes en personlig brik. ved sidstnævnte skal tekniske serviceansvarlige Janus kontaktes på jankli@gladsaxe.dk eller 20156508.

Ved bortkommet nøglebrik skal kontoret kontaktes hurtigst muligt.

Husets sættes under alarm kl. 23.00 af Gladsaxe kommunes Vagtselskab. Ved fejlagtig brug af lokalerne, hvor Gladsaxe kommune vagt ankommer til Kulturhuset på grund af en alarm afkræves foreningen kr. 1650 kr. i bøde.

ALKOHOL, STØJENDE ADFÆRD OG RYGNING

Det er enhver brugers pligt at sørge for at den aktivitet man udøver er i overensstemmelse m. loven og på ingen måde virker forstyrrende eller hindrende for gennemførelse af andre gruppers aktiviteter i Telefonfabrikken.
Rygning er ikke tilladt indendørs og der henvises til de udendørs rygearealer.

OVERNATNING

Må kun finde sted efter særlig aftale med kulturhus lederen og når Gladsaxe Brandvæsen, tlf.: 39 57 58 11, på forhånd er orienteret om dato for overnatningen, i hvilke lokale(r) den finder sted og det antal personer, der overnatter i kulturhuset.

HUSDYR

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr indenfor i Telefonfabrikken.